ZADANIA PUBLICZNE POD WZGLĘDEM FORMY

Zadania publiczne są bardzo zróżnicowane pod względem ich formy. Możemy wśród nich wyróżnić między innymi: wykonywanie władczych funkcji państwa — stanowienie i egze­kwowanie prawa, wymiar sprawiedliwości, udzielanie — w prawem określonym zakresie — zezwoleń i koncesji, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, reprezentowanie pań­stwa na zewnątrz, zarządzanie finansami państwa,zarządzanie majątkiem stanowiącym własność państwa i innych in­stytucji publicznych, w tym — ochrona środowiska naturalnego i dzie­dzictwa narodowego,świadczenie usług publicznych, takich jak usługi edukacyjne, kultu­ralne, zdrowotne, opiekuńcze (np. prowadzenie domów pomocy spo­łecznej), komunalne (transport zbiorowy, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, dostarczanie wody i gospodarka ściekowa),utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do powszechnego użytku (w tym budynków użyteczności publicznej, urządzeń przeciwpowodzio­wych, dróg),wspieranie zadań wykonywanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego,wypłatę prawem przewidzianych świadczeń pieniężnych (stypen­diów, rent, emerytur, zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzin­nych, zasiłków dla bezrobotnych, nagród itp.).

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.