ZADANIA PUBLICZNE

Przez zadania publiczne rozumieć będziemy zadania (obowiązki) praw­nie nałożone na organy władzy publicznej. Katalog zadań publicznych (nie­istniejący zresztą w zwartej postaci) możemy traktować jako wykaz szcze­gólnego rodzaju usług, do których świadczenia zobowiązane są organy władzy publicznej. Wykaz zadań publicznych stanowi więc swoiste zobo­wiązanie organów władzy wobec społeczeństwa, uzasadniające z jednej strony przyznanie władzom publicznym kompetencji niezbędnych do wyko­nania tych zadań, a z drugiej — ponoszenie przez obywateli obciążeń umoż­liwiających sfinansowanie działalności władz publicznych. Zakres zadań publicznych zależy od przyjętych rozwiązań ustrojowych. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną we współczesnych demokracjach dok­tryną pomocniczości państwa, „władza powinna przejmować tylko te zadania, których nie są w stanie wykonać sami obywatele”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.