W IMIENIU PODSTAWOWYCH PODMIOTÓW

W modelowym ujęciu wszystkie organy władzy publicznej oraz jed­nostki organizacyjne przez nie utworzone powinny działać w imieniu podstawowych podmiotów sektora finansów publicznych — państwa (Rze­czypospolitej Polskiej, reprezentowanego w sprawach majątkowych i fi­nansowych przez abstrakcyjną osobę prawną — Skarb Państwa) oraz — również posiadających osobowość prawną — jednostek samorządu teryto­rialnego. Schemat ten załóca jednak istnienie jeszcze innych podmiotów sektora finansów publicznych — państwowych osób prawnych wyposażo­nych z mocy prawa w osobowość prawną i utworzonych w celu wykony­wania zadań państwowych.  Najbardziej typową i najlepiej odpowiadającą zadaniom sektora finan­sów publicznych formą organizacyjną jest jednostka budżetowa, która nie posiadając osobowości prawnej, działa w imieniu i na rachunek Skarbu Pań­stwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.