Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

 

ZADANIA PUBLICZNE POD WZGLĘDEM FORMY

Zadania publiczne są bardzo zróżnicowane pod względem ich formy. Możemy wśród nich wyróżnić między innymi: wykonywanie władczych funkcji państwa — stanowienie i egze­kwowanie prawa, wymiar sprawiedliwości, udzielanie — w prawem określonym zakresie — zezwoleń i koncesji, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, reprezentowanie pań­stwa na zewnątrz, zarządzanie finansami państwa,zarządzanie majątkiem stanowiącym własność państwa i innych in­stytucji publicznych, w tym — ochrona środowiska naturalnego i dzie­dzictwa narodowego,świadczenie usług publicznych, takich jak usługi edukacyjne, kultu­ralne, zdrowotne, opiekuńcze (np. prowadzenie domów pomocy spo­łecznej), komunalne (transport zbiorowy, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, dostarczanie wody i gospodarka ściekowa),utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do powszechnego użytku (w tym budynków użyteczności publicznej, urządzeń przeciwpowodzio­wych, dróg),wspieranie zadań wykonywanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego,wypłatę prawem przewidzianych świadczeń pieniężnych (stypen­diów, rent, emerytur, zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzin­nych, zasiłków dla bezrobotnych, nagród itp.).

Z OBOWIĄZKU WYKONYWANIA INNYCH ZADAŃ

Zauważyć warto, że część z wymienionych powyżej zadań wynika z obowiązku wykonywania innych zadań — taki charakter mają np. funkcje związane z zarządzaniem finansami państwa, działalność służb pracow­niczych w administracji czy obowiązek utrzymania w należytym stanie budynków publicznych. Wykonywanie tych zadań jest z jednej strony nie­zbędne, z drugiej jednak stanowi poważne, wielokrotnie opisywane niebez­pieczeństwo „zamknięcia się” administracji i zachwiania równowagi między zadaniami wykonywanymi na rzecz obywateli i zadaniami wewnętrznymi. Fakt przypisania państwu pewnego zadania nie przesądza jeszcze o ko­nieczności jego wykonywania przez pracowników publicznych. Wręcz prze­ciwnie — wielokrotnie znacznie bardziej efektywną formą wykonania zada­nia publicznego będzie powierzenie go instytucji spoza sfery władzy publicznej — organizacji pozarządowej lub firmie komercyjnej. 

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE

Coraz czę­ściej przekonujemy się też do wykonywania zadań publicznych metodami partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającymi na zaangażowaniu kapita­łu prywatnego w wykonywanie zadań publicznych. Najczęściej stosowaną formułą partnerstwa publiczno-prywatnego jest powierzenie wykonywania zadania publicznego partnerowi prywatnemu, który wnosi do przedsięwzię­cia swój kapitał (np. finansując inwestycję niezbędną do wykonywania tego zadania), otrzymując w zamian prawo do czerpania pożytków z wykonywa­nego zadania, np. w formie prawa do opłat. Partnerstwo publiczno-prywatne może być bardzo efektywną formą wykonywania zadań publicznych, ograni­czając publiczne wydatki inwestycyjne i rozkładając między obie strony part­nerstwa ryzyko ekonomiczne związane z niezbędnymi inwestycjami.

SILNE ZAKORZENIENIE W OBYCZAJACH

Dość powszechne jest nadał mniemanie, silnie zakorzenione w obycza­jach z czasów wszechobecności państwa, iż tylko wykonywanie zadań pu­blicznych bezpośrednio przez instytucje podległe organom władzy zapew­nia właściwy standard wykonania zadań i możliwość zachowania państwowej kontroli nad powierzonymi państwu obowiązkami. Jest oczywi­ście prawdą, że zlecenie zadania publicznego instytucji pozarządowej nie zdejmuje z państwa odpowiedzialności za zlecone zadanie, prawdą jest też, że nie wszystkie zadania mogą być zlecone. Można jednak z łatwością wskazać liczne przykłady zadań, których wykonywanie przez podmioty prywatne lub organizacje obywatelskie daje lepsze efekty niż wykonywanie ich siłami pracowników instytucji publicznych.

EGZEKWOWANIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZADAŃ OD PODMIOTÓW

Znaną prawdą jest i to, że egzekwowanie należytego wykonania zadań od podmiotów, którym zadanie to zlecono na zasadach komercyjnych, jest nieraz znacznie łatwiejsze niż wtedy, gdy rozliczać trzeba własnych pracowników. Powierzanie zadań publicznych podmiotom niezwiązanym i władzą publiczną nie jest w Polsce nowością. Od dziesiątków lat sprawdza się np. powierzenie ratownictwa górskiego organizacjom społecznym (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotni­cze Pogotowie Ratunkowe), przekazanie korporacjom zawodowym uprawnień do stwierdzania kwalifikacji zawodowych, wykonywanie przez zakony i organizacje użyteczności publicznej zadań z zakresu pomocy społecznej. Do nowszych przykładów tego typu zaliczyć można funk­cjonowanie prywatnych gabinetów lekarskich (również większych zakładów opieki zdrowot­nej) świadczących usługi medyczne finansowane środkami publicznymi.

KORZYŚCI DLA OBU PARTNERÓW

 W wielu miastach do­bre wyniki dało powierzenie prywatnym przewoźnikom zadań zbiorowego transportu lokalne­go, swoje miejsce w systemie edukacji znalazły prywatne szkoły podstawowe. Zmienia się teź model zaopatrzenia wojska, oparty jeszcze niedawno na rozbudowanej do absurdu sieci włas­nych zakładów produkcyjnych i usługowych. Nadal jednak możliwości rozszerzenia zakresu udziału sektora prywatnego w wykonywaniu zadań publicznych (zwłaszcza w gospodarce ko­munalnej, edukacji, ochronie zdrowia, lecz również w innych dziedzinach) są bardzo duże. Ko­nieczne jest jednak stworzenie lepszego klimatu wobec przekazywania bezpośredniej realizacji zadań publicznych podmiotom prywatnym, a także powszechne zrozumienie faktu, źe partner­stwo publiczno-prywatne musi przynosić korzyści obu partnerom.

DLA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wśród wyliczonych powyżej rodzajów zadań publicznych wymienili­śmy wspieranie zadań wykonywanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Dla przejrzystości finansów publicznych (do znaczenia, ja­kie dla sprawnego zarządzania finansami publicznymi ma ich jawność i przejrzystość, powrócimy nieco później) istotne jest, by odróżniać wspie­ranie instytucji pozarządowych od powierzania im zadań publicznych. W pierwszym przypadku państwo występuje w roli mecenasa — podmiotu, który wspiera własne zadania innych podmiotów, uznając przydatność tych zadań dla obywateli. W drugim przypadku państwo występuje w roli zlece­niodawcy. Mylenie obu tych ról jest z wielu powodów niewskazane.  O rzeczywistym zakresie zadań realizowanych przez instytucje podległe władzom publicznym w ostatecznym rozrachunku nie decydują ustawy, lecz faktyczne działania, a mówiąc dokładniej — nie tyle same działania, ile ich efekty.

DOBÓR MIERNIKÓW WYKONANIA ZADAŃ

Dobór mierników wykonania zadań musi być jednak dokładnie prze­myślany, a sposoby ich mierzenia muszą dostarczać władzom publicznym i ogółowi obywateli rzetelnych informacji. Nietrafny dobór mierników i brak wiarygodnych metod pomiaru stopnia wykonania (w tym i jakości) zadań publicznych spowoduje efekty przeciwne do zamierzonych. Od wskaźników, którymi mierzy się stopień wykonania zadań publicz­nych, wymaga się, by były:adekwatne do celów, jakie jednostka chce osiągnąć,ściśle określone, o klarownej, niedwuznacznej definicji, pozwalają­cej na pozyskiwanie wiarygodnych danych,aktualne, generujące dane na tyle regularnie, by śledzić postępy, oraz na tyle szybko, by uzyskiwane dane były użyteczne,rzetelne, czyli wystarczająco dokładne i reagujące na zmiany,porównywalne z przeszłymi okresami lub z innymi podobnymi miernikami,dające się zweryfikować, poparte wyraźną dokumentacją, aby można było potwierdzić zasadność procesów generujących dany miernik,unikające stwarzania negatywnych bodźców, czyli takie, które nie zachęcają do niepożądanego lub marnotrawnego działania.