Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU

Otwiera to dro­gę do legalnego zwiększenia planu wydatków. Jest przy tym wielce praw­dopodobne, że optymizmu posłów nie potwierdzą faktyczne wyniki wyko­nania budżetu — pozostaniemy więc z większymi wydatkami i brakiem ich pokrycia w dochodach. Po drugie, art. 220 ust. 1 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy rząd przedstawi projekt budżetu państwa, przewidujący nadwyżkę budżetową. Dopuszczalne jest więc wtedy zwiększenie przez Sejm planu wydatków bez dokonywania zmian w planie dochodów. Może to mieć dla finansów pań­stwa bardzo poważne konsekwencje. Jeśli bowiem planowana nadwyżka nie jest planowana do pozostawienia jako rezerwa finansowa na kolejne lata, lecz ma być wykorzystana jako źródło przypadających na dany rok spłat długu publicznego, to jej zagospodarowanie na dodatkowe wydatki wywoła poważne napięcia finansowe. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

PRZEDŁOŻENIE PRZEZ RZĄD PROJEKTU BUDŻETU

Przedłożenie przez rząd projektu budżetu pań­stwa z przewidującego nadwyżkę budżetową może się w chwili obecnej wy­dawać dość abstrakcyjne. Trzeba jednak pamiętać, że za kilka lat Polska wkroczy w okres znaczących spłat zadłużenia i uchwalanie budżetów pań­stwa z nadwyżką budżetową będzie wówczas koniecznością. Nadwyżka budżetowa nie jest, a w każdym razie nie musi być, sygna­łem, iż sytuacja finansowa kraju jest bardzo dobra. Najczęściej powodem, dla którego trzeba uchwalić budżet wykazujący przewagę dochodów nad wydatkami, jest konieczność dokonania cięć w wydatkach, pozwalających wygospodarować środki na spłatę zadłużenia. Artykuł 220 ust. 2 ustanawia zakaz finansowania deficytu budżetu pań­stwa przez bank centralny (NBP).

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

MOŻLIWOŚĆ UCHWALENIA PROWIZORIUM BUDŻETOWEGO

Przypomnieć należy, że do ustanowienia takiego zakazu obliguje Polskę treść art. 101 ust. 1 Traktatu ustanawiające­go Wspólnotę Europejską:Zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne państw człon­kowskich, zwane dalej krajowymi bankami centralnymi, pożyczek na po­krycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub orga­nom Wspólnoty, rządom centralnym władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom pu­blicznym państw członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez EBC lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych”.Konstytucja przewiduje (w art. 2)9 ust. 3) możliwość uchwalenia prowi­zorium budżetowego. Praktyczna przydatność tego przepisu jest znikoma — po raz ostatni prowizorium budżetowe uchwalone zostało w roku 1992.

 

 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

BUDŻET PAŃSTWA- WYKONYWANIE I ROZLICZENIE

Problematyka wykonywania budżetu państwa potraktowana została w Konstytucji bardzo lakonicznie. Rozstrzygnięto jedynie, iż organem odpo­wiedzialnym za wykonywanie budżetu jest Rada Ministrów (art. 146 ust. 4), pozostawiając określenie trybu wykonywania budżetu państwa odrębnej ustawie. Nieco szerzej omówiono procedurę rozliczenia wykonania budżetu pań­stwa. Rada Ministrów jest zobowiązana (na mocy art. 146 ust. 4 pkt 6) do uchwalenia zamknięcia rachunków państwowych i sprawozdania z wykona­nia budżetu. Pojęcia te nie zostały sprecyzowane, ale przyjmuje się, że ter­min „zamknięcie rachunków państwowych” oznacza formalne zatwierdze­nie przez Radę Ministrów liczbowego sprawozdania sporządzonego na podstawie danych z księgowej ewidencji wykonania budżetu państwa przedstawiającego faktyczne wykonanie tych wielkości, które zostały usta­lone w ustawie budżetowej.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kwestiom samorządu terytorialnego poświęcono dwa ogólne artykuły (15 i 16) we wstępnej części Konstytucji i cały rozdział VII (art. 163-172), w którym określono między innymi podstawowe zasady gospodarki finan­sowej jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowy dla finansów samorządowych jest art. 167, zawierający for­mułę odpowiedniości zadań i zasobów finansowych JST (ust. 1 i 3) i określa­jący ogólną klasyfikację dochodów JST (ust. 2). Treść ust. 2 sformułowano przy tym dość nieszczęśliwie — w określonym w Konstytucji trójdzielnym schemacie klasyfikacyjnym dochodów JST nie mieszczą się np. dochody JST pochodzące z dotacji przekazywanych przez państwowe fundusze celowe. Zastrzeżenia budzi też praktyczna realizacja norm zawartych w art. 167 ust. 1 i 3.

 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWANIA

Wiele przesłanek wskazuje na to, że środki finansowe przekazane jed­nostkom samorządu terytorialnego są niewystarczające do sfinansowania peł­nego (a więc zgodnego z obowiązującymi standardami) wykonania wszystkich zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Niepokoić też może praktyka rozstrzygania sporów dotyczących finan­sowania dodatkowych zadań przekazywanych jednostkom samorządu tery­torialnego. Ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że art. 167 ust. 4 nie jest interpretowany jako bezwzględny nakaz łącznego traktowania zmian w zakresie zadań samorządowych z odpowiednimi do kosztów wykonywania tych zadań zmianami w systemie dochodów samo­rządowych. W art. 227, zamykającym rozdział poświęcony finansom publicznym, określone zostały podstawy ustroju i organizacji Narodowego Banku Pol­skiego (NBP). 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.